ที่ตั้งสำนักงาน
ติดต่อฝ่ายขาย
ร่วมงานกับเรา
 
ร่วมงานกับกลุ่มบริษัทดีที
 
กลุ่มบริษัทดีที เชื่อว่า สังคมที่เปิดกว้างทางความคิดเห็น
เป็นการสร้างฐานความรู้ที่มั่นคงให้แก่บุคลากร
และนับเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน เราจึงมุ่งพัฒนาสายอาชีพ (Career Track)
ทั้งในสายงานบริหารจัดการ (Management Track) สายงานเฉพาะทาง (Specialist Track) และสายงานทั่วไป (General Track) ทั้งนี้ เพื่อให้เพื่อรองรับโอกาสความก้าวหน้า และการเติบโตในการทำงานในสายอาชีพของพนักงานทุกคน

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทดีที ยังกระตุ้นให้พนักงานทุกคน
มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน
ตลอดจนมุ่งส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมอบสวัสดิการต่างๆ
อาทิ การประกันชีวิต, ค่ารักษาพยาบาล, การตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ

วันนี้ กลุ่มบริษัทดีที เปิดโอกาสให้คุณมาเริ่มต้นประสบการณ์การทำงานที่มีค่า ในสังคมการทำงานที่แตกต่างร่วมกับเรา
ในสายงานต่างๆ ดังนี้
 
   
  ตําแหน่งงานที่เปิดรับ
  Position
Vacancy
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1
 
 
1